fbpx Skip to main content
НОВИНИ

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ПСК „ЧЕРНО МОРЕ“

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ПСК”ЧЕРНО МОРЕ” ВАРНА
Приет с решение на УС № 2 / 27 февруари 2014 г.

1. С настоящия правилник се уреждат членството, правата, задълженията и взаимоотношенията между членовете, треньорите и ръководителите на ПСК”Черно море”.
2. Той регламентира статута на спортистите, участващи в тренировъчна и спортно-състезателна дейност в клуба за спазване изискванията по чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта на Българската федерация по плувни спортове.
3. Ръководството на клуба запознава всеки член и родител/настойник с вътрешните правила на клуба, а всеки състезател или настойник за непълнолетните попълва писмено съгласие за спазване на правилата от настоящия правилник.
4. Членството в клуба е доброволно и се документира с подпис на всеки учасник на общо събрание или молба за членство между събранията.
5. За член на клуба се счита лице което има:
• Подадена молба за членство
• Положен подпис на общо събрание
• Заплаща месечен, тримесечен или годишен членски внос
6. Членуването и тренирането в клуба е на доброволен принцип.
7. Членството се удостоверява при внасянето на членски внос по избор както следва:
• Месечен членски вос – 50 лв.
• Тримесечен – 130 лв.
• Годишен – 500 лв.
Размера на членския вонос може да се променя в зависимост от инфлационния индекс за страната.
8. С плащането на членски внос се придобива право на:
• Обучение от квалифицирани треньори по изискванията на БФПС
• За картотекираните състезатели – ежедневнен тренировъчен процес, а за останалите – трикратни седмични занимания.
• Осигурен достъп до плувна база
• Осигурено финансиране на носещите принос за клуба
• Застраховка по време на тренировки и участие на състезания
9. Членският внос се внася от 1 до 20 число на всеки месец . При незаплатена вноска се губи правото на членство, което се възстановява след заплащане на всъпителна вноска в размер на членски внос за един месец и вноска за текущия месец.
10. Облекчения в членския вос се ползват в следните случаи:
• Всеки втори и следващ член на семейството заплаща 50% от пълния размер на членския внос.
• През месец август непосещаващите редовно тренировъчни занятия заплащат 50% от пълната месечна такса.

11. При отсъствие от тренировка(и) размерът на членския внос не се промена.
12. Платен членски внос не се връща при непосещаване на тренировки.
13. При заплащане на годишен членски внос състезателя получава от клуба зимен и летен спортен екип.
14. При отсъствие от тренировка спортиста задължително уведомява треньора.
15. Трениращите са длъжни да спазват часа на започване и завършване на тренировките, който се определя от треньора в зависимост от възможностите за посещения и нивото на подготовка на трениращия.
16. Всеки спортист е длъжен да идва на тренировки в приличен вид и да се облича след тренировка по начин, гарантиращ неговото здраве.
17. Всички спортисти и треньори спазват общите правила за вътрешния ред на спортните съоръжения които клуба ползва.
18. Всеки състезател е длъжен да премине през задължителни медицински прегледи съгласно чл.2 от Наредба № 8 от 18.03.2005 г. „За провеждане на задължителни начални, переодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физически упражнения и спорт”.
19. Всички спортисти и треньори спазват общите правила за:
• неупотреба на допингови средства и не прилагане на допингови методи в тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
• да спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;
• да спазват общозадължителните актове на БФПС и международните спортни организации (ФИНА и ЛЕН), уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища по плуване;
20. Участието на състезателите в спортните прояви на клуба става с решение на треньорския съвет за всяко отделно състезание.
21. Членовете на клуба, които не участват в състезания могат да представят медицински бележки от личния лекар при условие, че същият гарантира за здравословното им състояние и поема рисковете при поставяне на грешна диагноза.
22. Участието на състезателите на клуба на спортни състезания става само с екипировка на клуба.
23. При награждаване на спортно състезание състезателите и треньорите на клуба задължително се явяват с екипировка на клуба.
24. Картотекирнето на състезатели за участие в ДОП става след подаване на молба/декларация по предложение на треньорски съвет.
25. Напускането на клуба се осъществява с подаване на молба от пълнолетните членове на клуба или от родителите или настойника на непълнолетните.
26. С настоящия правилник се уреждат членството, правата, задълженията и взаимоотношенията между членовете, треньорите и ръководителите на ПСК”Черно море”.
27. Той регламентира статута на спортистите, участващи в тренировъчна и спортно-състезателна дейност в клуба за спазване изискванията по чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта на Българската федерация по плувни спортове.
28. Ръководството на клуба запознава всеки член и родител/настойник с вътрешните правила на клуба, а всеки състезател или настойник за непълнолетните попълва писмено съгласие за спазване на правилата от настоящия правилник.
29. Членството в клуба е доброволно и се документира с подпис на всеки учасник на общо събрание или молба за членство между събранията.
30. За член на клуба се счита лице което има:
• Подадена молба за членство
• Положен подпис на общо събрание
• Заплаща месечен, тримесечен или годишен членски внос
31. Членуването и тренирането в клуба е на доброволен принцип.
32. Членството се удостоверява при внасянето на членски внос по избор както следва:
• Месечен членски вос – 50 лв.
• Тримесечен – 130 лв.
• Годишен – 500 лв.
Размера на членския вонос може да се променя в зависимост от инфлационния индекс за страната.
33. С плащането на членски внос се придобива право на:
• Обучение от квалифицирани треньори по изискванията на БФПС
• За картотекираните състезатели – ежедневнен тренировъчен процес, а за останалите – трикратни седмични занимания.
• Осигурен достъп до плувна база
• Осигурено финансиране на носещите принос за клуба
• Застраховка по време на тренировки и участие на състезания
34. Членският внос се внася от 1 до 20 число на всеки месец . При незаплатена вноска се губи правото на членство, което се възстановява след заплащане на всъпителна вноска в размер на членски внос за един месец и вноска за текущия месец.
35. Облекчения в членския вос се ползват в следните случаи:
• Всеки втори и следващ член на семейството заплаща 50% от пълния размер на членския внос.
• През месец август непосещаващите редовно тренировъчни занятия заплащат 50% от пълната месечна такса.

36. При отсъствие от тренировка(и) размерът на членския внос не се промена.
37. Платен членски внос не се връща при непосещаване на тренировки.
38. При заплащане на годишен членски внос състезателя получава от клуба зимен и летен спортен екип.
39. При отсъствие от тренировка спортиста задължително уведомява треньора.
40. Трениращите са длъжни да спазват часа на започване и завършване на тренировките, който се определя от треньора в зависимост от възможностите за посещения и нивото на подготовка на трениращия.
41. Всеки спортист е длъжен да идва на тренировки в приличен вид и да се облича след тренировка по начин, гарантиращ неговото здраве.
42. Всички спортисти и треньори спазват общите правила за вътрешния ред на спортните съоръжения които клуба ползва.
43. Всеки състезател е длъжен да премине през задължителни медицински прегледи съгласно чл.2 от Наредба № 8 от 18.03.2005 г. „За провеждане на задължителни начални, переодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физически упражнения и спорт”.
44. Всички спортисти и треньори спазват общите правила за:
• неупотреба на допингови средства и не прилагане на допингови методи в тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
• да спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;
• да спазват общозадължителните актове на БФПС и международните спортни организации (ФИНА и ЛЕН), уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища по плуване;
45. Участието на състезателите в спортните прояви на клуба става с решение на треньорския съвет за всяко отделно състезание.
46. Членовете на клуба, които не участват в състезания могат да представят медицински бележки от личния лекар при условие, че същият гарантира за здравословното им състояние и поема рисковете при поставяне на грешна диагноза.
47. Участието на състезателите на клуба на спортни състезания става само с екипировка на клуба.
48. При награждаване на спортно състезание състезателите и треньорите на клуба задължително се явяват с екипировка на клуба.
49. Картотекирнето на състезатели за участие в ДОП става след подаване на молба/декларация по предложение на треньорски съвет.
50. Напускането на клуба се осъществява с подаване на молба от пълнолетните членове на клуба или от родителите или настойника на непълнолетните.